Algemene ledenvergadering op 8 december

03/12/2011 | Bestuur | Huibert Jan Mulders

Op 8 december vindt de algemene ledenvergadering plaats in cafe-zaal DEN BRAAI, De Akker 2 te Vlijmen, aanvang om 19.30 uur

De agenda voor de algemene ledenvergadering op 8 december 2011 is als volgt:

Aanvang: 19.30 uur!!

Agenda:

1.       Opening en mededelingen.                                                                                  Voorzitter. 

2.       Notulen Algemene Leden(jaar)vergadering, 8 december 2010.                                              

3.       In- en uitgaande stukken 2011.                                                                                            

4.       Jaarverslag secretaris, 2011.                                                                                       

5.       Jaarverslag penningmeester, 2011.                                                                              

6.       a. Verslag van de kascommissie       (Laura de Vaan en Peter Huijs)                                   

          b. Benoeming kascommissie.

7.       Begroting / contributie 2012 automatische incasso                                                               

8.       Evaluatie diverse categorieën 2011.                                                                   

9.       Huldigingen i.v.m. div. kampioenschappen.                                                                         

PAUZE

Vragen voor de rondvraag dienen schriftelijk te worden ingeleverd tijdens de pauze!

10.    Bestuursverkiezing. In het bestuur zijn twee vacatures beschikbaar.

         Aftredend:  Jo van Engelen, penningmeester, niet herkiesbaar;

                           Magda van Tuyl, bestuurslid, niet herkiesbaar. Magda heeft aangegeven te stoppen.

         Er heeft zich bij het bestuur een kandidaat aangemeld ; Bas van Delft.

Een vacature staat er nog open voor het bestuursschap. Kandidaten kunnen zich melden bij het   bestuur. Kandidaten, voorgedragen door de leden, moeten zijn voorzien van minimaal 5 handtekeningen, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaten.                                                                                                             

 11.    Sponsoren en clubkleding.                                                                                

 12.    Activiteitenprogramma 2012 en Z.A.C.      (Jeugd/Trainingen/Wedstrijden)                                   

 13.    Bekendmaking en uitreiking Clubklepper 2011.                                                                     

 14.    Rondvraag (beantwoording schriftelijk ingediende  vragen).                                       

 15.    Sluiting.                                                                                                                       Voorzitter